Regulamin Rajdu

Wersja PDF: Regulamin Rajdu PDF

1. Cel i nazwa rajdu
Rajd konny ma na celu promowanie jeździectwa oraz integrację między miłośnikami koni.

2. Warunki uczestnictwa

Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat. Wyjątek stanowią rajdy 1-dniowe, w których może uczestniczyć osoba od 12 roku życia, ale musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

Uczestnicy muszą posiadać odpowiednie umiejętności jeździeckie (min. swobodne poruszanie się w trzech chodach: stęp, kłus, galop). Muszą również wykazać się umiejętnościami orientacji w terenie oraz umiejętnością poruszania się w trudnych warunkach terenowych. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w rajdzie osobom, które nie spełniają wymagań określonych w regulaminie lub są nietrzeźwe.

3. Rejestracja uczestników

Uczestnicy muszą zarejestrować się na rajd przed jego rozpoczęciem. Rejestracja odbywa się przez stronę internetową, mailowo lub telefonicznie. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

4. Opłaty uczestnictwa

Uczestnictwo w rajdzie jest odpłatne, a wysokość opłaty jest ustalana przez organizatorów.

5. Trasa rajdu

Trasa rajdu jest ustalana przez organizatorów, uwzględniając warunki terenowe oraz zdolności koni i umiejętności jeźdźców.

6. Wyposażenie konia i jeźdźca

Organizator rajdu zapewnia konie i sprzęt konny. Uczestnik musi być wyposażony we własnym zakresie w odpowiedni sprzęt jeździecki. Wymagane jest posiadanie kasku jeździeckiego oraz wygodnego stroju i obuwia dostosowanego do wielogodzinnego czasu spędzanego w siodle.

7. Spotkanie organizacyjne

Przed rozpoczęciem rajdu organizatorzy zorganizują spotkanie organizacyjne, na którym uczestnicy otrzymają informacje na temat trasy, przepisów bezpieczeństwa oraz zasad postępowania w trakcie rajdu.

8. Zrzeczenie się odpowiedzialności Organizatora

Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe oraz wypadki niezawinione przez organizatorów. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW oraz posiada polisę OC.

9. Odpowiedzialność za konia

Uczestnik jest odpowiedzialny za przydzielonego konia w trakcie trwania rajdu, a także za powierzony mu sprzęt.

10. Zachowanie podczas rajdu

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zachowania się w sposób bezpieczny oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zasad bezpieczeństwa, poleceń przewodnika oraz regulaminu rajdu. Organizatorzy rajdu zastrzegają sobie prawo do wykluczenia uczestnika, który nie będzie przestrzegał tych zasad.

11. Postępowanie w razie wypadku

W razie wypadku uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia przewodnika i organizatora rajdu oraz wezwania pomocy medycznej. Organizatorzy rajdu zobowiązani są do udzielenia pomocy, ale nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie koszty związane z leczeniem.

12. Zmiana terminu rajdu

Organizator rajdu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rajdu z powodów niezależnych od niego, takich jak: warunki pogodowe lub problemy organizacyjne. W takim przypadku organizatorzy poinformują uczestników o zmianie terminu w możliwie najkrótszym czasie. Jeśli uczestnik nie wyrazi zgody uczestniczenia w rajdzie w zmienionym terminie, organizatorzy dokonają zwrotu opłaty za uczestnictwo w rajdzie w wysokości kwoty wpłaconej przez uczestnika.

13. Anulowanie rajdu

Organizator rajdu zastrzega sobie prawo do anulowania rajdu z powodu siły wyższej, takiej jak burza, pożar lub inne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników. Anulowanie rajdu może także nastąpić, jeżeli nie zbierze się wymagana liczba uczestników lub z innych przyczyn losowych. W takim przypadku organizatorzy dokonają zwrotu opłaty za uczestnictwo w rajdzie w wysokości kwoty wpłaconej przez uczestnika. Żadna dodatkowa kwota lub odszkodowanie nie będzie zwracana.

14. Zwrot wpłaconej kwoty

Uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty w przypadku odwołania uczestnictwa, nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem rajdu. Niedochowanie terminu przez uczestnika wyłącza obowiązek zwrotu wpłaconej kwoty przez organizatorów.

15. Odpowiedzialność organizatorów za rzeczy uczestnika

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny i inne wartościowe rzeczy zagubione lub uszkodzone przez uczestnika podczas trwania rajdu.

16. Odpowiedzialność majątkowa uczestnika

Uczestnik ponosi odpowiedzialność majątkową za szkody i straty organizatorów poniesione z winy uczestnika.

17. Nagrania wizualne

Organizator rajdu zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć i nagrań wizualnych uczestników rajdu do celów promocyjnych i marketingowych, bez konieczności uzyskiwania wcześniejszej zgody.

18. Reklama i promocja

Uczestnik nie ma prawa wykorzystywać nazwy oraz logotypu rajdu konnego oraz organizatora w celach reklamowych lub promocyjnych, bez pisemnej zgody organizatora.

19. Postanowienia końcowe

Regulamin rajdu konnego obowiązuje wszystkich uczestników i jest wiążący. W przypadku sporów i nieporozumień decyzja organizatorów jest ostateczna. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem przed rozpoczęciem rajdu.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej natychmiastowego podjęcia działań, organizator może podjąć decyzję, której nie przewiduje regulamin.

20. Przetwarzanie danych osobowych

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z organizacją rajdu.

Dane kontaktowe

Stanisław Sokólski Usługi
Skroblaki 17, 16-040 Gródek

0048 605 560 755 (PL)

0048 791 977 383 (EN)

Copyright © 2023. All Rights Reserved.